Công bố Giáo án Đổi mới Sáng tạo và Thư viện ToT mở

Đây là lần đầu tiên IPP công bố Chương trình Đào tạo ToT của mình tới công chúng. Chương trình này bao gồm một gói tổng thể gồm các video bài giảng, các bản trình chiếu, bài tập và tài liệu của chương trình ToT kéo dài 02 tháng và Trại khởi động Đổi mới sáng tạo kéo dài 04 ngày.  

Trong thời gian từ tháng 1 tới tháng 6 năm 2015, IPP đã thử nghiệm và phát triển một chương trình đào tạo toàn diện về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành riêng cho các hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Chương trình này là sáng kiến của IPP với mục đích phục vụ đông đảo cộng đồng và sau đó sẽ được các tổ chức của Việt Nam và nước ngoài phát triển nhân rộng với các chương trình đào tạo mang tính thực hành cao. Như vậy, chương trình này là một sản phẩm nguồn mở, tất cả các bên quan tâm (các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp v.v…) đều có thể tham dự và phát triển thêm.

Trong năm 2016, IPP sẽ tập trung vào việc hợp tác với các trường đại học và các tổ chức đào tạo của Việt Nam để nhân rộng và phát triển các khái niệm, công cụ và phương pháp giảng đạy đã được sử dụng trong Chương trình Đào tạo này. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đào tạo giảng viên (Training of Trainers) dành riêng cho các cán bộ giảng viên của các trường đại học và tổ chức đào tạo. Công bố mời các bên quan tâm hợp tác trong dự án này sẽ được thông báo vào cuối năm 2015.

Xin mời xem nội dung Chương trình tại liên kết này.

Toàn bộ Chương trình Đào tạo này đã được thử nghiệm trong khoá đào tạo ToT của IPP vừa qua và chúng tôi đã sắp xếp theo đúng cấu trúc của khoá đào tạo ToT. Toàn bộ nội dung đào tạo được tập hợp vào một văn bản duy nhất. Các nội dung này cũng được sử dụng trong Trại khởi động Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo của IPP kéo dài 4 ngày dành cho các khởi nghiệp.

Tất cả các tài liệu được giới thiệu đều có nguồn mở theo Luật sở hữu trí tuệ quốc tế Creative Commons Attribution ShareAlike licence. Khi sử dụng tài liệu này, người dùng phải dẫn nguồn. Tài liệu này là của TriKro LCC nếu không có ghi chú nào khác về nguồn gốc thông tin.

Vào quý 3 năm nay, chương trình sẽ được mở rộng với các phần đào tạo đặc biệt đã được giới thiệu trong hội thảo đào tạo hàng tháng của chương trình IAP. Những tài liệu đào tạo này cũng sẽ được công bố trên website. Chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn sử dụng đối với các tài liệu bổ sung này.