Đăng kí tham dự các sự kiện sắp tới – dành cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp & các trường đại học/cơ sở đào tạo

Các sự kiện dành cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

IPP2 sẽ tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong năm 2016. Những dự án này nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo và tạo ra các dịch vụ mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng nhanh. Các dự án có thể liên quan tới phát triển vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm tăng tốc khởi nghiệp, hoặc một hình thức dịch vụ khác cho doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về Kêu gọi mời nộp đề xuất từ các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Kêu gọi nộp hồ sơ đề xuất đối với các nhóm liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2016. Trước khi Kêu gọi nộp đề xuất dự án, IPP sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện giới thiệu về đợt mời gọi này và thảo luận chi tiết hơn về kế hoạch của các tổ chức/ các nhóm liên kết có quan tâm. Đợt sự kiện đầu tiên giới thiệu về đợt mời gọi này sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tại Hà Nôi, tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, tiếp theo sẽ tổ chức các hội thảo chuyên sâu tại Đà Nẵng vào cuối tháng 12 và tháng 1. Chi tiết về đợt sự kiện đầu tiên và mẫu đăng kí được trình bày bên dưới.

Nhóm mục tiêu

Các tổ chức/nhóm liên kết cung cấp và/hoặc phát triển các dịch vụ nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo như phát triển một vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm tăng tốc khởi nghiệp hoặc một hình thức dịch vụ/chương trình khác cho doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ mới thành lập.

Lịch trình các sự kiện

Thành phố Ngày Địa điểm Thời gian Nội dung Mẫu đăng kí
Hanoi 1/12 Khách sạn Candle 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
Da Nang 2/12 Khách sạn Grand Mercure 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
Can Tho 3/12 Greenland 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link
HCMC 8/12 Khách sạn Edenstar Saigon 08:30 – 12:00 Giới thiệu Chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Link

Các sự kiện dành cho các trường đại  học và các cơ sở đào tạo 

Từ năm 2016, trọng tâm khác của IPP đó là hợp tác với các trường đại học và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam nhằm phát triển chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và các hỗ trợ liên quan khác. Chi tiết về chương trình hợp tác này sẽ được công bố trong đợt mời nộp đề xuất dự kiến vào tháng 4 năm 2016. Nhằm thiết lập hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Việt Nam đang triển khai giáo trình, các chương trình đào tạo và hỗ trợ khác về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và tìm hiểu chi tiết về kế hoạch và nhu cầu của các cơ sở này, IPP sẽ tổ chức 4 hội thảo vào tháng 12. IPP cũng sẽ mời các bên quan tâm nộp hồ sơ quan tâm. Tìm hiểu thêm về thông tin mời nộp hồ sơ quan tâm tại đây:  Kêu gọi nộp đơn bày tỏ quan tâm từ các trường đại học/tổ chức phát triển Chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chi tiết về các sự kiện và mẫu đăng kí được trình bày bên dưới.

Nhóm mục tiêu

Universities and other educational organisations that are developing their innovation and entrepreneurship training and broader offering and services. Các trường đại học và các cở sở đào tạo khác đang phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và cung cấp hỗ trợ/các dịch vụ liên quan khác.

Lịch trình sự kiện

Thành phố Ngày Địa điểm Thời gian Nội dung Mẫu đăng kí
Ha Noi 1/12  Candle Hotel 13:00 – 17:00 Giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học/cơ sở đào tạo Link
Da Nang  2/12 Grand Mercure 12:30 – 15:00 Giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học/cơ sở đào tạo Link
Can Tho  3/12 Greenland  12:30 – 15:00 Giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học/cơ sở đào tạo Link
HCMC  8/12  Edenstar Saigon Hotel 13:00 – 17:00 Giới thiệu Chương trình hỗ trợ phát triển đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các trường đại học/cơ sở đào tạo Link

Lưu ý các sự kiện dành cho các dự án xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và trường đại học/các cơ sở đào tạo diễn ra cùng ngày. Vì vậy các cơ sở đào tạo/các nhóm liên kết quan tâm đến cả hai chương trình này có thể tham dự cả 2 sự kiện.

Tìm hiểu thêm về những lĩnh vực hỗ trợ trọng tâm của IPP2 từ năm 2016 tại đây