Hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục

IPP đang triển khai hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển và mở rộng hoạt động đào tạo thực tiễn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. Chương trình có mục tiêu là đẩy mạnh hoạt động đào tạo về đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết các trường với các hệ sinh thái khởi nghiệp.

IPP đã phát triển một chương trình giảng dạy mở về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và đã kiểm thử tại 02 chương trình đào tạo: Chương trình Đào tạo Chuyên gia Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (ToT1) trong 9 tuần cho 12 chuyên gia và Chương trình Đạo tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tại trong 06 tháng cho 22 dự án được IPP tài trợ. Các tài liệu của chương trình đào tạo này sẽ được giới thiệu với các trường thông qua các hoạt động hợp tác, đồng thời cũng được công bố trên internet để những đối tượng quan tâm có thể tiếp cận.

Từ năm 2016, IPP sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các trường đại học và các tổ chức giáo dục của Việt Nam để mở rộng và phát triển chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và kết nối các trường với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

Lời mời hợp tác với các trường đại học và các tổ chức giáo dục có thể xem tại đây.