Hỏi và đáp: Đợt kêu gọi 2017

2017-final-phase-grant

 

Tại trang này bạn có thể tìm giải đáp cho những câu hỏi thường gặp trong quá trình làm thủ tục. Để xem thông tin đầy đủ về cuộc kêu gọi xin tham khảo tai đây.

Sẽ chỉ có một đơn vị đại diện thay mặt cho nhóm liên danh đứng ra ký hợp đồng và quản lý toàn bộ kinh phí chung?

IPP dự định sẽ kí hợp đồng tài trợ với từng đơn vị thành viên trong nhóm liên kết đã nộp hồ sơ đề xuất và nhận được tài trợ từ IPP. Tuy nhiên, các bên có thể đàm phán để thỏa thuận hợp đồng phù hợp và hiệu quả nhất.

 

Để tham gia Chương trình tích hợp giữa hệ sinh thái và trường đại học, một dự án hệ sinh thái có thể thay thế một đơn vị thành viên trong nhóm bằng một trường đại học đã được IPP2 chọn trong Chương trình Hợp tác với trường đại học và tổ chức giáo dục (ToT2)?

 

Như đã được quy định trong đợt mời nộp hồ sơ đề xuất tài trợ, dự án hệ sinh thái cần có ít nhất 3 đơn vị thành viên có pháp nhân độc lập. Dự án hệ sinh thái có thể đề xuất thay đổi thành viên trong nhóm liên danh. Khi được chấp thuận, đơn vị thành viên mới có thể là trường đại học, hiệp hội, công ty,…cùng chia sẻ giá trị, đóng góp và năng lực hỗ trợ dự án. Đối với Chương trình tích hợp, phải có tối thiểu thêm một thành viên trong dự án liên danh (thành viên thứ tư). Thành viên này phải là trường đại học đã được IPP2 chọn trong Chương trình Hợp tác với trường đại học và tổ chức giáo dục (ToT2). Để nộp đề xuất tham gia Chương trình tích hợp, dự án hệ sinh thái không thể thay thế một thành viên trong nhóm bằng một trường đại học đã được IPP2 chọn trong Chương trình ToT2.

 

Một dự án Hệ sinh thái hoặc một trường Đại học đã tham gia Chương trình ToT2 có thể nộp nhiều hơn một hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình tài trợ của IPP2 2017?

Mỗi ứng viên chỉ có thể nộp một hồ sơ đề xuất.