Khóa Đào tạo Giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp ToT2

Các tài liệu của Khóa ToT2:

I. Tài liệu Bootcamp ToT2 tại TP. Hồ Chí Minh

  1. Chương trình Bootcamp trong 2 tuần
  2. Tài liệu đào tạo (slides)

II. Tài liệu Hội thảo ToT2 tại Huế từ ngày 27 đến 29/10/2016

  1. Designing an E&I ecosystem for impact by Peter Kelly 27-10-2016
  2. Enabling enterprise creation via regional E&I ecosystem development by Marko Seppa 27-10-2016
  3. Roles of Universities in E&I ecosystem – by Torkkeli 27-10-2016
  4. Putting Hue on the global tourism map – by Peter Kelly – Open Talk 29-10-2016
  5. Open Innovation – by Marko Torkkeli 29-10-2016

Giới thiệu về hội thảo của GS. Peter Kelly ngày 27-10-2016

Nội dung workhop của GS. Peter Kelly ngày 27-10-2017