Khóa Đào tạo Giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp ToT2

Các tài liệu của Khóa đào tạo ToT2:

I. Tài liệu Hội thảo ToT2 tại Huế từ ngày 27 đến 29/10/2016

  1. Designing an E&I ecosystem for impact by Peter Kelly 27-10-2016
  2. Enabling enterprise creation via regional E&I ecosystem development by Marko Seppa 27-10-2016
  3. Roles of Universities in E&I ecosystem – by Torkkeli 27-10-2016
  4. Putting Hue on the global tourism map – by Peter Kelly – Open Talk 29-10-2016
  5. Open Innovation – by Marko Torkkeli 29-10-2016

Videos giới thiệu về buổi workhop của thầy Peter Kelly:

Full videos về buổi workhop của thầy Peter Kelly: