Các tài liệu của IPP2

Sản phẩm và tài liệu giới thiệu về IPP2:

Năm 2018:

 1. Thông tin giới thiệu về IPP2 năm 2018
 2. Công cụ Hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo
 3. Bộ tài liệu về Phát triển năng lực khởi nghiệp sáng tạo
 4. Tài liệu Thảo luận chính sách: Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
 5. Tài liệu Thảo luận chính sách: Thúc đẩy giáo dục về đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp trong các trường đại học
IPP Instrument Cover IPP Instrument Cover (1)

Năm 2017:

 1. Video clip giới thiệu về IPP2 năm 2017
 2. Thông tin giới thiệu về IPP2 năm 2017
 3. Giới thiệu về Chương trình VMAP 2017

Năm 2015-2016:

 1. Thông tin giới thiệu IPP2 năm 2016
 2. Thông tin giới thiệu IPP2 năm 2015
 3. Cẩm nang IPP2 2015
 4. Danh mục các dự án đổi mới sáng tạo được IPP2 tài trợ năm 2015
 5. Hồ sơ các chuyên gia Đổi mới Sáng tạo do IPP2 đào tạo năm 2015
 6. Tóm tắt kết quả hoạt động IPP2 năm 2015 bằng hình ảnh

Tài liệu về các chương trình tài trợ của IPP2 (bằng tiếng Anh):

 1. Những câu hỏi thường gặp và giải đáp về chương trình tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 2016 (FAQ)
 2. Những câu hỏi thường gặp và giải đáp về chương trình hỗ trợ của IPP2 năm 2015 
 3. Mẫu Thư bày tỏ Quan tâm dành cho các dự án kinh doanh của các công ty sáng tạo mới  (Từ năm 2016 IPP2 không có chương trình tài trợ mới cho đối tượng này)
 4. Mẫu Thư bày tỏ quan tâm dành cho các nhóm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
 5. Tài liệu hội thảo tháng 1/2015 của IPP2: Những khái niệm chính
 6. Tài liệu hội thảo tháng 1/2015 của IPP2: Hỗ trợ của IPP2 cho các dự án ĐMST
 7. Tài liệu hội thảo tháng 3/2015 của IPP2: Tóm lược chương trình tài trợ vốn của IPP2

 

Các báo cáo liên quan:

 1. Doing Bussiness in Vietnam 2017 – Báo cáo của PWC
 2. Môi trường Sáng tạo Khởi nghiệp – GDQT NTT số25-p
 3. Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sạng tạo tại Việt Nam – OECD/Ngân hàng Thế giới (2014)
 4. Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance – Ngân hàng Thế giới (2014),